phiên dịch

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự ngành biên dịch và phiên dịch

Các ngành nghề liên quan đến ngôn ngữ là những khối ngành được biết là luôn thiếu nhân lực có trình độ. Trong khi thế giới càng ngày càng hội nhập, phát triển. Số lượng công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam càng ngày càng có mật độ cao hơn nên sức ép thiếu nhân lực ngành phiên dịch được cho

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU