Mức tiền đóng BHXH bắt buộc

Cách tính tiền BHXH bắt buộc – BHYT- BHTN phải đóng hàng tháng

Mức tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN hàng tháng của người lao động được xác định bằng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc nhân với tỷ lệ % đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Căn cứ quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 6, Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 18 Quyết định

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU