mức thu nhập chịu thuế

Lao động thử việc có bắt buộc phải khấu trừ 10% thuế TNCN?

Theo quy định tại Khoản 1i Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU