HĐLĐ

Từ 1-1-2021: Không thử việc đối với HĐLĐ dưới 1 tháng

Hình thức hợp đồng lao động Chấp nhận hợp đồng lao động (HĐLĐ) được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) cần phải báo trước cho bên còn lại biết trước một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì thời hạn báo trước khi đơn phương

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU