các trường hợp không được làm kế toán

08 đối tượng không được làm kế toán

Pháp luật về kế toán quy định các trường hợp không được làm kế toán nhằm đảm bảo người làm kế toán có đủ năng lực nhận thức, đạo đức để hoàn thành tốt công việc; tạo sự minh bạch, tránh tiêu cực. Cụ thể, những người sau đây sẽ không được làm kế toán: (1) Người chưa thành niên.

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU