BLLĐ 2019

Trường hợp NLĐ không được trợ cấp thôi việc từ 01/01/2021

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì khi hợp đồng lao động chấm dứt, NLĐ không được nhận trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: **Trường hợp 1: Chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không thuộc một trong các trường hợp sau đây: –

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU